琉球沖縄独立国Ryukyu Okinawa independent country(琉球國臨時政府)

刑法61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする

Every military situation is always consistent with the US military bases in Okinawa Island.

2016年10月12日 05時05分32秒 | 日記
寛彦(KuanYan)本村安彦
This video is this October 5 days after that has been published, the maximum of the "US Air Force Base, Okinawa Kadena base" of "Ryukyu Okinawa," the Far East has become rapidly noisy. Every military situation is always consistent with the "rapid military training increase of US military bases in Okinawa Island."
2016/10 / 05.18: 49. Base problem TV news of the "Okinawa Ryukyu". ↓.
"Even flight resumed Harrier 7 days. Ryukyu Okinawa US military announced."

這部影片就是這個10月5日天已發布後,最大的“琉球沖繩”的“美空軍基地,嘉手納基地沖繩基地”遠東已成為迅速嘈雜。每一個軍事形勢始終與符合“美國在沖繩島的軍事基地快速的軍事訓練提高。”
十分之二千零十六/05.18:49。在“沖繩琉球”的基本問題,電視新聞。↓。
“即使恢復飛行鷂7天。琉球沖繩美軍宣布”。
/Это видео в октябре текущего года 5 дней после этого был опубликован, максимум "База ВВС США, Окинава Kadena базы" "Рюкю на Окинаве," Дальний Восток стал быстро шумным. Каждая военная ситуация всегда согласуется с "быстрым ростом военной подготовки американских военных баз в острова Окинава."
2016/10 / 05,18: 49. Базовая проблема телевизионных новостей о "Окинава Рюкю". ↓.
"Даже полет возобновил Harrier 7 дней. Рюкю Окинавы американские военные объявили."/이 비디오가 공개 된 지난 10 월 5 일 이후 극동 최대의 '류큐 오키나와 "의"미 공군 기지 오키나와의 카데나 기지 "가 급격하게 소란스러워했다. 모든 군사 정세는 「오키나와 섬의 미군 기지의 급격한 군사 훈련 증가 "와 항상 일치한다.
2016 / 10 / 05.18 : 49. "류큐 오키나와 '기지 문제 TV 뉴스. ↓.
"해리어 7 일에도 비행 재개 류큐 오키나와 주둔 미군이 발표"/Video này là tháng Mười năm nay 5 ngày sau đó đã được công bố, mức tối đa của "Base US Air Force, Okinawa Kadena cơ sở" của "Ryukyu Okinawa," Viễn Đông đã trở thành nhanh chóng ồn ào. Mọi tình huống quân sự luôn luôn nhất quán với các "gia tăng huấn luyện quân sự nhanh chóng của căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Okinawa."
2016/10 / 05.18: 49. Cơ sở tin tức vấn đề truyền hình của "Okinawa Ryukyu". ↓.
"Ngay cả chuyến bay nối lại Harrier 7 ngày. Quân Ryukyu Okinawa Mỹ công bố."/Ang video na ito ay na ito Oktubre 5 araw pagkatapos na ay nai-publish, ang maximum na ng "US Air Force Base, Okinawa Kadena base" ng "Ryukyu Okinawa," Malayong Silangan ay naging mabilis na maingay. Bawat militar sitwasyon ay laging pare-pareho sa "mabilis na pagtaas militar na pagsasanay base militar ng US sa Okinawa Island."
2016/10 / 05.18: 49. Base problema TV balita ng "Okinawa Ryukyu". ↓.
"Kahit flight maipagpatuloy Harrier 7 araw. Ryukyu Okinawa US militar inihayag."/
このビデオが公開されたこの10月5日以降、極東最大の「琉球沖縄」の「米空軍基地・沖縄の嘉手納基地」が急激に騒がしくなった。あらゆる軍事情勢は「沖縄島の米軍基地の急激な軍事訓練増」と常に一致する。
2016/10/05。18:49。「琉球沖縄」の基地問題TVニュース。↓。
「ハリアー7日にも飛行再開。琉球沖縄の駐留米軍が発表」。RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/
US military of "Okinawa Ryukyu" is, for the last month of the crash accident happened in later flight canceled have been Harrier fighter attack aircraft, announced that to resume the flight even as early as 7 days./“沖繩琉球”的美國軍方,墜機事故發生的最後一個月發生在取消已經鷂式戰鬥機攻擊機飛行後宣布,甚至早7日內恢復飛行。/"Jae Рюкю Окинавы," вооруженные силы Соединенных Штатов, за последний месяц аварии авария произошла в более поздний рейс отменен он был Harrier истребитель штурмовик, объявил, что возобновить рейс даже еще 7 дней./"류큐 오키나와"미군은 지난달 추락 사고가 일어난 이후 비행을 취소했다 해리어 전투 공격기에 대해 이르면 7 일에도 비행을 재개 할 것이라고 발표했습니다./"Ryukyu Okinawa," quân đội Hoa Kỳ, trong tháng cuối cùng của vụ tai nạn tai nạn xảy ra trong chuyến bay sau đó bị hủy bỏ nó đã được Harrier tấn công máy bay chiến đấu, công bố rằng để tiếp tục các chuyến bay thậm chí sớm nhất là 7 ngày./"Ryukyu Okinawa," militar ng Estados Unidos, para sa nakaraang buwan ng aksidente crash ang nangyari sa ibang pagkakataon flight kinansela ito ay naging Harrier manlalaban atake sasakyang panghimpapawid, inihayag na upang ipagpatuloy ang flight kahit na mas maaga sa 7 araw./ 在沖アメリカ軍は先月、墜落事故が起きて以降、飛行を取りやめていたハリアー攻撃機について早ければ7日にも飛行を再開させると発表しました。 ( 「琉球沖縄」アメリカ軍は、先月の墜落事故が起きて以降飛行を取りやめていたハリアー戦闘攻撃機について、早ければ7日にも飛行を再開させると発表しました。 )。
寛彦(KuanYan)本村安彦
 This accident, last month 22 days, the US military Kadena Air Force Base to take off was the United States Marine Corps Harrier fighter attack aircraft crashed in Okinawa main island east of the sea. After the accident, the US military had to abort the flight of the same type of aircraft./這起事故,上月22日,美軍嘉手納空軍基地起飛是美國海軍陸戰隊鷂式戰鬥機攻擊機在海沖繩主島東部墜毀。事故發生後,美軍不得不中止同類型飛機的飛行。/Эта авария, в прошлом месяце 22 дней, вооруженные силы США Кадена База ВВС взлетать был бойцом штурмовик Корпуса морской пехоты США Harrier разбился на главный остров Окинава восток от моря. После аварии, американские военные должны были прервать полет одного и того же типа самолета./이 사고는 지난달 22 일 미군가 데나 공군기지를 이륙 한 미국 해병대의 해리어 전투 공격기가 오키나와 동쪽 해상에 추락했다. 사고 후, 미군은 동일한 유형의 기체의 비행을 중지했습니다./Tai nạn này, tháng trước 22 ngày, quân đội Mỹ Kadena Air Force Base cất cánh là máy bay tấn công máy bay chiến đấu Hoa Kỳ Thủy quân lục chiến Harrier rơi ở Okinawa chính đông đảo của biển. Sau tai nạn, quân đội Mỹ đã phải hủy bỏ các chuyến bay của cùng một loại máy bay./Ito aksidente, nakaraang buwan 22 araw, ang US militar Kadena Air Force Base upang mag-alis ay ang Estados Unidos Marine Corps Harrier manlalaban atake sasakyang panghimpapawid crash sa Okinawa pangunahing isla sa silangan ng dagat. Matapos ang aksidente, ay upang i-abort ang flight ng parehong uri ng mga sasakyang panghimpapawid ng US militar./この事故は、先月22日、嘉手納基地を飛び立ったアメリカ海兵隊のハリアー攻撃機が沖縄本島東の海上で墜落したもので、アメリカ軍は事故後、同じ型の機体の飛行を中止していました。 ( この事故は、先月22日、米軍嘉手納空軍基地を飛び立ったアメリカ海兵隊のハリアー戦闘攻撃機が沖縄本島東の海上で墜落した。事故後、アメリカ軍は同じ型の機体の飛行を中止していました。 )
寛彦(KuanYan)本村安彦
 US military top stationed in "Okinawa Ryukyu", "Nicholson 4 military coordinator" is an emergency press conference on 5 October, announced to resume the flight on October 7, after two days at the earliest, to residents shocked. "Aircraft and personnel, conducted a thorough re-inspection for such maintenance to give the confidence that can be resumed safely fly" just say, remains unknown about the crash cause./美國駐紮在“沖繩琉球”軍事頂部,“尼科爾森4次軍事協調”,是10月5日的緊急新聞發布會,宣布恢復在10月7日的飛行中,兩天後最早,居民震驚。“飛機和人員,進行此類維護一個徹底的重新檢查,以給可以安全恢復飛行的信心”只是說,仍然對墜機原因不明。/Американские военные размещены в верхней "Окинава Рюкю", "Nicholson 4 военный координатор" является чрезвычайной пресс-конференции 5 октября, объявил возобновить полет 7 октября, через два дня в ближайшее время, для жителей шокирован. "Самолеты и персонал, провели тщательный повторный осмотр для такого технического обслуживания, чтобы дать уверенность в том, что может быть возобновлена безопасно летать" просто сказать, остается неизвестным о аварии причины. /"류큐 오키나와 '에 주둔하는 미군의 탑"니콜슨 4 군 조정관'는 10 월 5 일에 긴급 회견 이르면 2 일 후인 10 월 7 일에 비행을 재개 시킨다고 발표하고 주민에 충격을 주었다. "기체 나 대원 정비 등에 대해 철저하게 다시 점검하여 안전하게 비행을 재개 할 수있는 확신을 얻었다"고했을뿐, 추락 원인은 알 수없는 남아 있습니다./Mỹ đầu quân đồn trú tại "Okinawa Ryukyu", "Nicholson 4 quân sự điều phối viên" là một hội nghị khẩn cấp báo ngày 05 tháng 10, công bố nối lại các chuyến bay trên 07 tháng 10, sau hai ngày là sớm nhất, để người dân sốc. "Máy bay và nhân sự, tiến hành kiểm tra lại kỹ lưỡng để bảo trì như vậy để cho sự tự tin mà có thể được nối lại một cách an toàn bay" chỉ nói, vẫn chưa rõ về nguyên nhân vụ tai nạn./US top military stationed sa "Okinawa Ryukyu", "Nicholson 4 military coordinator" ay isang emergency press conference noong 5 Oktubre, inihayag upang ipagpatuloy ang flight sa Oktubre 7, pagkatapos ng dalawang araw sa pinakamaagang, sa mga residente shocked. "Sasakyang Panghimpapawid at mga tauhan, na isinasagawa ng isang masusing re-inspeksyon para sa mga naturang maintenance upang bigyan ang pagtitiwala na maaaring maipagpatuloy ligtas lumipad" lang sabihin, ay nananatiling hindi kilala tungkol sa crash dahilan.//在沖アメリカ軍のトップ、ニコルソン4軍調整官は5日会見し「機体や隊員、整備などについて徹底的に再点検を行い、安全に飛行を再開できる確信を得た」として、早ければ7日にも飛行を再開させると発表しました。( 「琉球沖縄」に駐留するアメリカ軍のトップ、「ニコルソン4軍調整官」は、10月5日に緊急会見し、早ければ2日後の10月7日に飛行を再開させると発表し、住民に衝撃を与えました。「機体や隊員、整備などについて徹底的に再点検を行い、安全に飛行を再開できる確信を得た」としただけで、墜落原因については不明のまま。)。

寛彦(KuanYan)本村安彦
 "About all of the US military aircraft. Since the safety of flight to continue through Friday, as early as October 7 has been confirmed" (in Okinawa US military Nicholson 4 Army Coordinator)/“所有的美軍飛機。由於飛行安全將持續到週五,早在10月7日已被證實”(沖繩美軍尼科爾森4軍協調員)/"О всех военных самолетов США. Поскольку безопасность полета продолжится до пятницы, еще 7 октября было подтверждено" (на Окинаве американские военные Nicholson 4 координатор армии)/"모든 미군 항공기에 대해 이르면 10 월 7 일 금요일부터 계속 비행 할 수있는 안전성이 확인 되었기 때문에"(재 바다 미군 니콜슨 4 군 조정관)/"Về tất cả các máy bay quân sự của Mỹ. Vì sự an toàn của chuyến bay tiếp tục đến Thứ Sáu, sớm nhất là ngày 07 tháng 10 đã được xác nhận" (ở Okinawa quân sự Mỹ Nicholson 4 Điều phối viên quân đội)/"Tungkol sa lahat ng mga sasakyang panghimpapawid militar ng US. Dahil ang kaligtasan ng flight upang magpatuloy hanggang Biyernes, kasing aga ng Oktubre 7 ay nakumpirma" (sa Okinawa US military Nicholson 4 Army Coordinator)/「すべての航空機について早ければ7日の金曜日から継続して飛行することの安全性が確認された」(在沖米軍ニコルソン4軍調整官)。( 「すべての米軍航空機について。早ければ10月7日の金曜日から継続して飛行することの安全性が確認されたので」(在沖米軍ニコルソン4軍調整官) )。寛彦(KuanYan)本村安彦
 On the other hand, it did not clearly says about the cause of the accident:
"I know want to know what all of the people was what happened. However, since there are legal constraints, I can not speak. Until more research is completed."/在另一方面,它沒有明確說,關於事故的原因:
“我知道,想知道所有的人是發生了什麼。但是,由於有法律的約束,我可以不說話,直到更多的研究完成。”/С другой стороны, это не ясно говорит о причинах аварии :. "Потому что вы хотите знать, что все люди, то, что произошло то, что есть что, но юридические ограничения в курсе, я не могу говорить не., пока больше исследований завершено "./한편, 사고 원인에 대해 이렇게 말한다 밝혔다 없습니다 : "모든 사람이 무엇이 일어 났는지 알고 싶은 것은 알고있다. 그러나 법적인 제약이 있기 때문에 나는 말할 수 없다 여러 조사가 끝날 때까지 "/Mặt khác, nó không nói rõ ràng về nguyên nhân của vụ tai nạn :. "Bởi vì bạn muốn biết những gì tất cả mọi người là những gì đã xảy ra là có đó nhưng pháp hạn chế nhận thức, tôi không thể nói . cho đến khi nghiên cứu khác được hoàn tất. "/Sa kabilang dako, ito ay hindi malinaw na sinasabi tungkol sa mga dahilan ng aksidente :. "Dahil nais mong malaman kung ano ang lahat ng mga tao ay kung ano ang nangyari ay na may ay na ngunit legal constraints ng kamalayan, hindi ako marunong magsalita . hanggang sa karagdagang pananaliksik ay nakumpleto. "//その一方で、事故原因については「すべての人が何が起きたのか知りたいのは承知しているが、複数の調査が終わるまでは法的な制約があって話すことはできない」として明らかにしませんでした。( 一方で、事故原因についてはこう述べて明らかにしませんでした:「すべての人が何が起きたのか知りたいのは承知している。しかし法的な制約があるため、私は話すことはできない。複数の調査が終わるまでは」 )。

寛彦(KuanYan)本村安彦
※ ★ attention. This "all of the mass media of" Okinawa Ryukyu "" is, all the way this added to the end of the report, has been the US military ally. The purpose to ease the protests by our residents side with respect to such injustice of this US military, this "all of the mass media of" Okinawa Ryukyu "" always have as a mission. So they have done always the "or else the US military is correct or as impressive operation." In spite of such terrible the US military announced. :
"Nicholson 4 military coordinator has a" want to provide a place to explain again as soon as "all of the investigation is completed."

※ ★ attention. By the way, "all mass media of Okinawa Ryukyu" is a member of the all pro-Japanese Ryukyu people, Onaga governor similar to. They are only 5 percent of the Ryukyus in Okinawa entire population. On the other hand is our anti-Japanese Ryukyu people account for 95 percent of the total population.

※★注意。這種“所有的大眾媒體的”沖繩琉球“”是,這一切都添加到報告的結尾方式,一直是美國的軍事盟友。其目的,緩解我國居民身邊抗議相對於這個美國軍方的這種不公,這種“所有的大眾媒體的”沖繩琉球“,”總有一個使命。因此,他們一直做的“,否則美軍是正確的或令人印象深刻的操作。”儘管遭受了如此可怕的美軍公佈。 :
“尼科爾森4軍事協調員一個”想提供一個地方,只要再解釋“的全部調查完畢。”

※★注意。順便說一句,“沖繩琉球所有大眾媒體”,是所有親日琉球人民,翁長省長類似的成員。他們是在沖繩整個人群琉球只有5%。而另一方面是我們的抗日琉球的人佔人口總數的95%。

※ ★ внимание. Это "все СМИ" Окинава "Рюкю" есть, весь путь это добавляется к концу доклада, был военным союзником США. Цель, чтобы ослабить протесты жителей нашей стороны по отношению к такой несправедливости этого американских военных, это "все СМИ" Окинава "Рюкю" всегда есть в качестве миссии. Так что они сделали всегда ", или же американские военные правильно или как впечатляющая работа." Несмотря на такие страшные американские военные объявили. :
"Николсон 4 координатор военно имеет" хотят, чтобы обеспечить место, чтобы снова объяснить, как только "все следствие завершено."

※ ★ внимание. Кстати, "все средства массовой информации Окинава Рюкю" является членом всех прояпонские Рюкю людей, Onaga губернатора аналогичной. Они прояпонского Рюкю люди только 5 процентов от Рюкю в Окинаве всего населения. С другой стороны, составляют наши антияпонские Рюкю люди 95 процентов от общей численности населения.

※ ★주의. 이 ""류큐 오키나와 "의 모든 매스 미디어 '는 그 보도의 마지막에 일부러 이렇게 덧붙였다 미군의 아군을하고있다. 이 미군의 그런 불의에 대한 우리 주민 측에 의한 항의를 완화 목적이 ""류큐 오키나와 "의 모든 매스 미디어 '는 항상 사명으로 가지고있다. 그래서 그들은 "자못 미군이 올바른지처럼 인상 조작"을 항상하고있다. 그런 심한 미군 발표에도 불구하고. :
"니콜슨 4 군 조정관은"모든 조사가 완료되면 다시 설명하는 자리를 마련하겠다 "고하고 있습니다"

※ ★주의. 덧붙여서 「류큐 오키나와의 모든 매스 미디어 '는 모든 친일파 류큐인의 일원이며,오나 지사뿐만 아니라. 그들은 친일파 류큐인은 류큐 오키나와 전체 인구의 5 %. 반면에 우리 반일 류큐 사람이 전체 인구의 95 %를 차지한다.

※ ★ chú ý. Điều này "tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của" Okinawa Ryukyu "" là, tất cả các cách này thêm vào cuối của báo cáo, đã là đồng minh quân sự của Mỹ. Mục đích để giảm bớt các cuộc biểu tình ở bên cạnh người dân của chúng tôi đối với sự bất công như vậy của quân đội Mỹ này với, này "tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của" Okinawa Ryukyu "" luôn luôn có như là một nhiệm vụ. Vì vậy, họ đã thực hiện luôn luôn là "hay khác của quân đội Mỹ là đúng hay là ấn tượng hoạt động." Bất chấp khủng khiếp như vậy quân đội Mỹ công bố. :
"Nicholson 4 điều phối viên quân sự có một" muốn cung cấp một nơi để giải thích một lần nữa ngay sau khi "tất cả các điều tra được hoàn tất."

※ ★ chú ý. Bằng cách này, "tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng của Okinawa Ryukyu" là một thành viên của tất cả mọi người Ryukyu thân Nhật Bản, Onaga đốc tương tự. Họ pro-Nhật Bản người Ryukyu là chỉ có 5 phần trăm của Ryukyu trong toàn dân Okinawa. Mặt khác là tài khoản người Ryukyu chống Nhật của chúng tôi cho 95 phần trăm dân số.

※ ★ pansin. Ang "lahat ng mga mass media ng" Okinawa Ryukyu "" ay, ang lahat ng mga paraan na ito idinagdag sa dulo ng ulat, ay naging ang ally militar ng US. Ang layunin sa luwag ang protests sa pamamagitan ng aming mga residente side may pagtatangi sa naturang kawalan ng katarungan ng militar na ito ng US, ito "ang lahat ng mga mass media ng" Okinawa Ryukyu "" sa tuwina ay bilang mission. Kaya sila ay tapos na palaging ang "o di kaya ang US militar ay tama o bilang kahanga-hanga operasyon." Sa kabila ng tulad kahila-hilakbot ang US militar inihayag. :
"Nicholson 4 military coordinator ay isang" nais na magbigay ng isang lugar na ipaliwanag muli sa lalong madaling "lahat ng imbestigasyon ay nakumpleto."

※ ★ pansin. By the way, "ang lahat ng mass media ng Okinawa Ryukyu" ay isang miyembro ng lahat ng pro-Hapon Ryukyu tao, Onaga gobernador katulad. Sila ay pro-Hapon Ryukyu tao ay lamang ng 5 porsiyento ng mga Ryukyus sa Okinawa buong populasyon. Sa kabilang dako ay ang aming mga anti-Hapon Ryukyu tao account para sa 95 porsiyento ng kabuuang populasyon.
//
※★注意。この「『琉球沖縄』のすべてのマスメディア」は、その報道の最後にわざわざこう付け加え、アメリカ軍の味方をしている。この米軍のそのような不正義に対するわれら住民側による抗議を和らげる目的を、この「『琉球沖縄』のすべてのマスメディア」は常に使命として持っている。だから彼らは「さも米軍が正しいかのごとくの印象操作」を常に行っている。そんな酷い米軍発表にもかかわらず。:
「ニコルソン4軍調整官は『すべての調査が完了次第改めて説明する場を設けたい』としています」

※★注意。ちなみに「琉球沖縄のすべてのマスメディア」はすべて親日派琉球人の一員である、翁長知事同様に。彼ら親日派琉球人は琉球沖縄全人口のわずか5パーセント。 その一方ではわれら反日琉球人が全人口の95パーセントを占める。
寛彦(KuanYan)本村安彦
Moreover, this they pro-Japanese Ryukyu people et al added that comments such as this kind of following, not forget "Japan's puppet regime of good impression operation". They pro-Japanese Ryukyu have found that a carefully prepared, it is the very cunning:
"(US military), while people of Okinawa safety is said to be the best, there is no reference to the cause of the accident. (A re-flight of the US military aircraft) Description not be said to be sufficient to safety, (the US military announced a) does not able to understand "(Onaga governor)
"Onaga governor, remains the cause of the accident is not shown in" (Okinawa) prefecture side ", unilateral that the flight was a restart, was strongly criticized."

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


此外,這一點,他們親日琉球民等人補充說,如這種以下意見,不要忘記“日本的好印象操作的傀儡政權”。他們親日琉球發現,精心準備,這是非常狡猾的:
“(美軍),而被認為是最好的沖繩安全的人,還有就是對事故的原因沒有引用。(美國軍用飛機的重新飛行)說明不能說是足夠的安全,(美軍宣布了)不能夠理解“(翁長省長)
“翁長省長,仍然是事故的原因沒有在顯 示”(沖繩)縣方“,單方面的,該航班是重新啟動,受到強烈批評。”

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


Кроме того, этим они прояпонского Рюкю люди и др добавил, что комментарии, такие как этот вид следующего, не забудьте "Японии марионеточного режима хорошей работы впечатление". Они прояпонского Рюкю обнаружили, что тщательно подготовленный, это очень хитрый:
"(Американские военные), в то время как люди безопасности Окинаве считается лучшим, нет никакой ссылки на причины аварии. (Повторный полет военных самолетов США) Описание не считается достаточным для безопасности, (американские военные объявил) не в состоянии понять "(губернатор Онага)
"Губернатор Онага, остается причиной аварии не отображается в" (Окинава) префектуры стороны ", одностороннее, что полет был перезапуск, был подвергнут резкой критике."

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


게다가이 그들 친일파 류큐인들은 이런 아래와 같은 코멘트도 덧붙여 "일본의 괴뢰 정권의 좋은 인상 조작"도 잊지 않는다. 그들은 친일파 류큐인들은 용의주도하고, 그게 바로 교활하다 :
"(미군), 오키나와 현민의 안전이 제일이다라고하면서 사고 원인에 대한 언급이 없다. (미군기 다시 비행을) 안전과 설명도 충분하다고는 말할 수없고, (미군 발표를) 이해할 수있는 것은 아니다 "(오나 지사)
"오나 지사는 사고 원인이"(오키나와) 현측 "에 표시되지 않은 채 일방적 인 비행 재개 된 것을 강하게 비판했습니다."

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


Hơn nữa, điều này họ người Ryukyu pro-Nhật Bản et al thêm rằng ý kiến như loại sau đây, không quên "của Nhật Bản chế độ bù nhìn của hoạt động ấn tượng tốt". Họ pro-Nhật Ryukyu đã tìm thấy rằng một chuẩn bị cẩn thận, nó là rất xảo quyệt:
"(Quân sự của Mỹ), trong khi người dân Okinawa an toàn được cho là tốt nhất, không có tham chiếu đến các nguyên nhân của vụ tai nạn. (A lại các chuyến bay của máy bay quân sự Mỹ) Mô tả không thể nói là đủ để an toàn, (quân đội Mỹ công bố một) không thể hiểu được "(Onaga đốc)
"Onaga đốc, vẫn là nguyên nhân của vụ tai nạn không được hiển thị trong" (Okinawa) quận phụ ", đơn phương rằng chuyến bay đã khởi động lại, đã bị chỉ trích mạnh mẽ."

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


Bukod dito, ito sila pro-Hapon Ryukyu tao et al idinagdag na mga komento tulad ng mga ito uri ng mga sumusunod na, kalimutan "papet na rehimen ng Japan ng magandang operasyon impression". Sila ay pro-Hapon Ryukyu ay natagpuan na ang isang maingat na inihanda, ito ay ang napaka tuso:
"(US militar), habang ang mga tao ng Okinawa sa kaligtasan ay sinabi na maging ang pinakamahusay na, walang reference sa ang sanhi ng aksidente. (A re-flight ng militar sasakyang panghimpapawid US) Paglalarawan hindi maaaring sinabi na maging sapat na sa kaligtasan, (militar ng Estados Unidos inihayag a) ay hindi magagawang upang maunawaan "(Onaga governor)
"Onaga gobernador, ay nananatiling ang dahilan ng aksidente ay hindi ipinapakita sa" (Okinawa) prefecture side ", sarilinan na ang flight ay isang restart, ay Matindi criticized."

RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/


しかもこの彼ら親日派琉球人らはこういう下記のようなコメントも付け加え、「日本の傀儡政権の良い印象操作」も忘れない。彼ら親日派琉球人らは用意周到で、それこそまさに狡猾だ:
 「(米軍は)、沖縄県民の安全が一番であるといいながら、事故原因への言及がない。(米軍機の再飛行を)安全とする説明も十分とは言えず、(米軍発表を)理解できるものではない」(翁長 知事)
 「翁長知事は、事故原因が『(沖縄)県側』に示されないまま、一方的な飛行再開となったことを、強く批判しました。」
RBCニュース
2016/10/05 18:49 基地問題 最新ニュース
ハリアー7日にも飛行再開 在沖米軍が発表
http://www.rbc.co.jp/news_rbc/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%BC7%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%82%82%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%86%8D%E9%96%8B%E3%80%80%E5%9C%A8%E6%B2%96%E7%B1%B3%E8%BB%8D%E3%81%8C%E7%99%BA%E8%A1%A8-2/>>Jimmy Tsengさん 嫌悪 - 友達: Seng Tiek Lowさん、他96人。
10月7日 18:37 ·
YouTube
>>美國終於露出它的猙獰面目,哈哈。
>>USA is showing their true ugly face.

U.S. Army Chief Threatens War With Russia
The Alex Jones Channel
https://www.youtube.com/watch?v=-wCwJ8pfXXo&sns=fb
2016/10/05 に公開


Army Chief of Staff Gen. Mark Milley warned last night that the United States was ready to “destroy” its enemies in comments that were clearly directed at Russia.
“I want to be clear to those who wish to do us harm….the United States military – despite all of our challenges, despite our [operational] tempo, despite everything we have been doing – we will stop you and we will beat you harder than you have ever been beaten before. Make no mistake about that,” said Milley.
The General went on to warn that Russia and other countries had taken advantage of the U.S. being focused on the war on terror.

continue... http://www.infowars.com/u-s-army-chie...


Help us spread the word about the liberty movement, we're reaching millions help us reach millions more. Share the free live video feed link with your friends & family: http://www.infowars.com/show

Follow Alex on TWITTER - https://twitter.com/RealAlexJones
Like Alex on FACEBOOK - https://www.facebook.com/AlexanderEme...
Infowars on G+ - https://plus.google.com/+infowars/

:Web:
http://www.infowars.com/
http://www.prisonplanet.com/
http://www.infowars.net/

:Subscribe and share your login with 20 friends:
http://www.prisonplanet.tv
http://www.InfowarsNews.com


Visit http://www.InfowarsLife.com to get the products Alex Jones and his family trust, while supporting the growth of our expanding media operation.

[http://bit.ly/2dhnhbS] Biome Defense™
[http://bit.ly/2bnEj91] Bio-True Selenium™
[http://bit.ly/1WYw8jp] Vitamin Mineral Fusion™
[http://bit.ly/1QYBNBv] Joint Formula™
[http://bit.ly/1nNuR3r] Anthroplex™
[http://bit.ly/1ljfWfJ] Living Defense™
[http://bit.ly/1Iobcj2] Deep Cleanse™
[http://bit.ly/1DsyQ6i] Knockout™
[http://bit.ly/1Kr1yfz] Brain Force™
[http://bit.ly/1R5gsqk] Liver Shield™
[http://bit.ly/1cOwQix] ProstaGuard™
[http://bit.ly/1mnchEz3] Child Ease™
[http://bit.ly/1xs9F6t] WinterSunD3™
[http://bit.ly/1L3gDSO] Ancient Defense™
[http://bit.ly/1EHbA6E] Secret-12™
[http://bit.ly/1txsOge] Oxy Powder™
[http://bit.ly/1s6cphV] Occu Power™
[http://bit.ly/1rGOLsG] DNA Force™
[http://bit.ly/1nIngBb] X2 Survival Shield™
[http://bit.ly/1kaXxKL] Super Female Vitality™
[http://bit.ly/1mhAKCO] Lung Cleanse™
[http://bit.ly/1mGbikx] Silver-Bullet - Colloidal Silver™
[http://bit.ly/1xcoUfo] Super Male Vitality™
[http://bit.ly/1z5BCP9] Survival Shield - Nascent Iodine™
[http://bit.ly/1o4sQtc] Patriot Blend 100% Organic Coffee™
[http://bit.ly/1iVL6HB] Immune Support 100% Organic Coffee™

All available at - http://www.infowarsshop.com/

INFOWARS HEALTH - START GETTING HEALTHY BEFORE IT'S TOO LATE - http://www.infowarshealth.com/

Newsletter Sign up / Infowars Underground Insider : http://www.infowars.com/newsletter
https://www.facebook.com/b8gair/posts/1077792635619724?notif_t=like_tagged¬if_id=1475974012074920
ジャンル:
きいて!きいて!
コメント   この記事についてブログを書く
この記事をはてなブックマークに追加
« 是的,“現在64歲或老年,年輕... | トップ | >>#Syria | This is a #mus... »
最近の画像もっと見る

コメントを投稿


コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。

あわせて読む

トラックバック

この記事のトラックバック  Ping-URL
  • 30日以上前の記事に対するトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • 送信元の記事内容が半角英数のみのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • このブログへのリンクがない記事からのトラックバックは受け取らないよう設定されております。
  • ※ブログ管理者のみ、編集画面で設定の変更が可能です。